top of page

Om oss

Skärmavbild 2023-09-27 kl. 15.28.45.png
En privatägd fastighetsägare i Mälardalen

Stendalen Fastigheter AB (tidigare Eriksson Pettersson Fastigheter AB) är ett fastighetsbolag som förvaltar hyresfastigheter i svenska små till mellanstora städer. Ofta är Stendalen Fastigheter AB, genom sina respektive dotterbolag, en av de större privata fastighetsägarna i städer där verksamhet bedrivs och har således ett ansvar men också en möjlighet att påverka utvecklingen i de geografier man opererar.

Som del av verksamhetsplanen har företaget tagit fram en hållbarhetspolicy med avsikt att konkretisera det bolaget ska sträva efter att åstadkomma ur ett hållbarhets-perspektiv, både när det gäller miljöpåverkan av den löpande verksamheten men även påverkan ur ett socio-ekonomiskt och finansiellt perspektiv.

Bolagets ägare anser inte bara att ett tydligt hållbarhetstänk är viktigt ur ett moraliskt och etiskt perspektiv utan även för att investeringar i fastigheterna som bolaget äger och fastigheternas närområden ökar attraktiviteten av Stendalen Fastigheter AB som hyresvärd och i förlängningen bidrar till ett mer finansiellt stabilt bolag.

Bolaget och dess anställda ska sörja för att bolagets miljöpåverkan hålls till ett minimum när det gäller till exempel vattenkonsumtion, energikonsumtion samt avfall och utsläpp. Där det är möjligt ska bolaget byta till effektiva uppvärmningssystem utan koldioxidpåverkan. I tillägg ska investeringar göras i andra värme/vatten/energi-effektiviserande åtgärder som minskar både vatten- och energiförbrukning. Exempel på detta är installation av bergvärme, tilläggsisolering, fönsterbyten, byte från badkar till dusch etc.

Förutom den positiva miljöpåverkan bolaget kan bidra med genom förbättring av bolagets fastigheter ska även bolagets anställda vara medvetna om sin individuella miljöpåverkan och i största möjliga mån bidra och verka för att tex. minimera koldioxidutsläpp.

bottom of page